GRUPOWA I INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOSPOŁECZNA I RODZINNA

Adam Szumowski

W ramach zadania prowadzona zostanie terapia psychologiczna, psychospołeczna lub rodzinna- grupowa i indywidualna dla 14-16 osób.
Przewiduje się podział uczestników na 2 grupy podobne pod względem doświadczeń i sytuacji rodzinnej / życiowej. Podział umożliwi zastosowanie terapii celowanej na rozwiązanie konkretnych problemów i zwiększy efektywność terapii. Ponadto będzie sprzyjał wyłonieniu się grupy samopomocowej.

Dla każdej z grup przewiduje się 4 spotkania po 2 h warsztatowe (8 h I gr + 8 h II gr =16 h). Po 2 h warsztatów psycholog jeszcze przez godzinę będzie służył wsparciem indywidualnym (terapia indywidualna) dla zainteresowanych ( łącznie 8 h w projekcie). Merytoryczny zakres terapii indywidualnej będzie wypadkową zagadnień poruszanych w grupie lub indywidualnych potrzeb danego uczestnika.

UTWORZENIE GRUPY WSPARCIA/GRUPY SAMOPOMOCOWEJ

Adam Szumowski

celem tej grupy samopomocowej będzie pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym problemem.
Osoba prowadząca grupę a przede wszystkim sami jej członkowie będą mogli

  • wspierać się wzajemnie przy pokonywaniu trudności,
  • zdobywać wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji,
  • rozwijać nowe formy radzenia sobie z problemem,
  • odrzucić izolację społeczną i fobie,
  • przedsiębrać wspólne działania,
  • wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami (np. z lekarzami),
  • stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią oraz
  • dodawać sobie wspólnie odwagi przy dochodzeniu swoich praw.

grupa zacznie funkcjonować od listopada 2019 do czerwca 2020 roku. W grupie uczestniczyć będzie od 4 do 8 osób. Spotkania będą nie mniej niż 1 x w miesiącu po 3 h warsztatowe. Grupę będą tworzyły osoby z dziećmi z niepełnosprawnością, niemające możliwości zapewnienia dzieciom opieki w miejscu zamieszkania i przewiduje się zatrudnienie opiekuna do dzieci .

Na grupę przewiduje się dodatkowo 2000 zł na wydatki związane z jej inicjatywami - zaproszenie specjalisty/ specjalistów na spotkanie w celu rozwiązania konkretnego problemu (psycholog, mentor, coach, psychiatra, asystent rodziny, terapeuta uzależnień, socjoterapeuta i inni), wspólną inicjatywę prospołeczną, proobywatelską czy animacyjną lub inne zmierzające do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością lub wykluczonych.

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Adam Szumowski

zrealizowany zostanie kurs prawa jazdy kat. B dla 6 osób w okresie od listopada 2019 roku do marca 2020 roku.
W ramach kursu, zorganizuje badanie lekarskie uczestników.
Po zakończeniu kursu opłacony zostanie egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Kurs prawa jazdy przeprowadzony zostanie w Szklarskiej Porębie lub okolicy (wówczas uczestnicy będą dowożeni lub dostaną środki pieniężne na dojazd). Jazdy rozpoczynać się będą i kończyć w miejscu zamieszkania.
Przewiduje się zajęcia teoretyczne i jazdy – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzący musi zapewnić miejsce do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wraz z możliwością multimedialnego rozwiązywania testów.

KURS RATOWNIKA WODNEGO

Adam Szumowski

Na kurs ratownika wodnego składają się 2 niezależne kursy:

  1. Kurs kwalifikowanej pomocy
  2. Kurs ratownika wodnego

Dopiero oba łącznie dają uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku ratownika w hotelach, termach czy akwenach wodnych.

Ad.1
Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane przez Centrum Ratownictwa pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Kurs KPP określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Obejmują m.in. bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia, elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe, resuscytacja, defibrylator zautomatyzowany, wstrząs, Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie, i inne.

Ad.2
Kurs ratownika wodnego obejmuje cykliczne zajęcia łącznie w ilości 63 h (wykłady i zajęcia na pływalni) zakończone egzaminem. Zakres tematyczny i forma są zgodne z rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5 ustawy s dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (D.U. Nr 208 poz. 1240) .

Cena kursów uwzględnia opłaty za egzaminy – ich organizacja spoczywać będzie na oferentach.
Wsparciem objętych zostanie 2 uczestników projektu. Realizacja zadania przewidziana jest pomiędzy styczniem 2020 a majem 2020.

KURS PRAWA JAZDY KAT. C

Adam Szumowski

zrealizowany zostanie kurs prawa jazdy kat. C dla 1 osoby (która posiada prawo jazdy kat. B) w okresie od stycznia 2020 roku do kwietnia 2020 roku.
Przed kursem przeprowadzone zostanie badanie lekarskie uczestnika.
Po zakończeniu kursu opłacony zostanie koszt egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Przewiduje się zajęcia teoretyczne i praktyczne (jazdy) w ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami o przygotowaniu osoby do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kat. C.

INNE KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

Adam Szumowski

Przewidujemy indywidualny dobór kursów i szkoleń do potrzeb uczestników – 3 osoby.
Łącznie z kosztem kursu będą pokryte koszty dojazdu do miejsca realizacji zadania oraz koszty noclegów jeśli będzie to niezbędne do realizacji zadania – zgodnie z minimalnym standardem usług i katalogiem stawek.

Ad.1
Kurs operatora koparko – ładowarki przygotuje uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.
Kurs zakończy się egzaminem państwowego przed komisją IMBiGS i uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień praktycznych. Dodatkowo zostanie opłacony egzamin i koszt wykonania badania lekarskiego .

Ad.2 Kurs barmański trwa 36 h w cyklu weekendowym 9 h dziennie (sobota niedziela) Uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu mixologii, dekoracji i sztuki prezentacji, wiedzę o psychologii pracy z klientem i metodach podnoszenia zysku, uzyska niezbędne kwalifikacje do pracy w profesjonalnym barze, będzie mógł samodzielnie i profesjonalnie pracować za barem w tym prowadzić rozliczenia na barze oraz remanent.
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - certyfikat ukończenia dwu-stopniowego kursu barmańskiego.

Kursy przeprowadzone zostaną w okresie od lutego 2020 do czerwca 2020.

Z kursów mogą skorzystać kobiety (wbrew obowiązującym stereotypom związanym z płcią) i mężczyźni, także osoby z niepełnosprawnościami. W przypadku pojawienia się potrzeby dostosowania projektu ( tym proponowanych zadań) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zastosujemy adekwatne mechanizmy racjonalnych usprawnień mieszczące się w katalogu.
Wszystkie kursy zawodowe przeprowadzone w ramach tego zadania będą zorganizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwalającymi na uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych przyjętymi dla danej branży zaświadczeniami lub certyfikatami.