O PROGRAMIE.

Adam Szumowski

 

444

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sier-pień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
a)    organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z or-ganizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)    racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z in-nych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej po-trzebującym,
c)    przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania po-mocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)    prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej po-trzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 - czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w naj-trudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecz-nej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kry-terium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla oso-by w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2.    Sposób kwalifikacji:
•    OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
•    OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadcze-nia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwier-dza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
•    OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.
 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednic-twem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1.    Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 1.     Artykuły warzywne i owocowe:
   1.    groszek z marchewką 3,6 kg,
   2.    fasola biała 3,6 kg,
   3.    koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4.    buraczki wiórki 1,05 kg,
   5.    powidła śliwkowe 1,80 kg,

 2.    Artykuły skrobiowe:
   1.    makaron jajeczny 4,5 kg,
   2.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3.    ryż biały 3 kg,
   4.    kasza gryczana 1,5 kg,
   5.    herbatniki maślane 0,8 kg,

 3.    Artykuły mleczne:
   1.    mleko UHT 7 l,
   2.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.    Artykuły mięsne:
   1.    szynka drobiowa 3 kg,
   2.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4.    kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.    Cukier
   1.    cukier biały 4 kg,
   2.    miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.    Tłuszcze
   1.    olej rzepakowy 4 l,

7.    Dania gotowe
   1.    gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z róż-nych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bez-domnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wy-dawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bez-domnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm ze-wnętrznych (np. catering).
W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie więk-sza niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żyw-ność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miej-sca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
•    włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecz-ności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
•    grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
•    pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
•    pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
•    wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecz-nym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rze-czywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi kompleme


DYSTRYBUCJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH dla osób najbardziej potrzebujących w MOPS przy ul. Jedności Narodowej 11

w dniach:

29 maja 2019 r. w godzinach 11:00-13:00
30 maja 2019 r. w godzinach 11:00-13:00

Dystrybucja paczek dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2017

Dystrybucja współfinansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie