Kto jest uprawniony

Adam Szumowski

Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Zostały one przewidziane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133; zm. : Dz.U. z 2021 r. poz.11).
1. Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
  Najemcy oraz podnajemcy ubiegający się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać warunek zamieszkiwania w wynajmowanym lub podnajmowanym lokalu.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Adam Szumowski
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku.
 2. Deklaracja o dochodach. Wnioskodawca podpisuje wniosek i deklaracje o dochodach w obecności pracownika przyjmującego komplet dokumentów.
 3. Opłata za mieszkanie, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 4. Faktura za wodę, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 5. Ostatni rachunek za energie elektryczną.
 6. Zaświadczenie o dochodack z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego (zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z PUP, decyzja ZUS, decyzja GOPS).
 7. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy zobowiązany jest do okazania się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu (akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu).
 8. Opłata za nieczystości stałe

pobierz - Wniosek o dodatek mieszkaniowy
pobierz - Oświadczenie
pobierz - zaświadczenie o dochodach

DODATEK MIESZKANIOWY

Adam Szumowski

Korzystna zmiana pojawiła się w znowelizowanej ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
Od dnia 9 lutego 2022 roku kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym: 2 265,01 zł
 • w gospodarstwie wieloosobowym: 1 698,76 zł

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).",

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wymienione w ustawie j.w.) Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
 2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 3. spełniają kryterium dochodowe.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
 • dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²
 • dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
 • dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
 • dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
 • dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Gdzie można złożyć wniosek lub uzyskać informacje?

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, ul. Jedności Narodowej 11, we wtorek i czwartek w godzinach od 9,00 do 14,30 w środę od 9,00 do 16,30.
Dodatkowych informacji można uzyskać w dziale Dodatki Mieszkaniowe tel. 75 717 21 46 w. 136 , 609 430 013 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

załącznik

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Adam Szumowski

Wysokość dodatków energetycznych, decyzją Ministra Klimatu i Środowiska, zostaje zmieniona. Nowe stawki obowiązują od 1 maja 2021 roku.
Od 1 maja 2021 r. zmienia się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021 r. poz. 393)
NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO
W okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
Nowe świadczenie od 1 lipca 2021 r. - pobierz , wniosek

NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO

Adam Szumowski

Od 1 maja 2022 r. zmienia się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (Monitor Polski z dnia 20 kwietnia 2022 r. poz. 419)

NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO

W okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł/miesiąc.