Kto jest uprawniony

Adam Szumowski

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

 1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
 3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiącym ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskanie oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Adam Szumowski
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku.
 2. Deklaracja o dochodach. Wnioskodawca podpisuje wniosek i deklaracje o dochodach w obecności pracownika przyjmującego komplet dokumentów.
 3. Opłata za mieszkanie, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 4. Faktura za wodę, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 5. Ostatni rachunek za energie elektryczną.
 6. Zaświadczenie o dochodack z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego (zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z PUP, decyzja ZUS, decyzja GOPS).
 7. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy zobowiązany jest do okazania się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu (akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu).
 8. Opłata za nieczystości stałe

pobierz - Wniosek o dodatek mieszkaniowy
pobierz - Oświadczenie
pobierz - Zaświadczenie o dochodach

 

Dodatek mieszkaniowy

Adam Szumowski

jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Podstawy prawne:

 • ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).