Uwaga!!! Zmiany w ustawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programu 500+

Adam Szumowski

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze (500+), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) przez osobę samotnie wychowującą dziecko chyba, że:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

5. Nowe formularze wniosków
Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Więcej informacji na stronie MRPiPS: www

Informacja o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego

Adam Szumowski

Informacja o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. oraz z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazały się informacje o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego:
1. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych
2. z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatów do pobrania.

Źródło: www

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Adam Szumowski

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazała się ważna informacja, dotycząca dodatkowej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu do pobrania.

Pełna treść komunikatu (PDF, 57 KB)

Źródło: więcej informacji na temat rządowego programu na stronie Ministerstwa Pracy