przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 21 listopada 2014 odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku przeznaczonego na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W nowym miejscu urzędowania zarówno pracownicy jak i petenci czują się komfortowo i swobodnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pomocy dla osób w trudnej sytuacji, ale też aktywizującym lokalną społeczność poprzez różnorodność realizowanych działań. Nowe pomieszczenia pomogą zapewne w jeszcze lepszym zadbaniu o potrzeby mieszkańców Szklarskiej Poręby.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej , świetlica „PLUS” wykonała 120 sztuk biało-czerwonych kotylionów,  które zostały wręczone uczestnikom uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Klub Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”, Świetlica środowiskowo- terapeutyczna „Cegiełka” oraz grupa samopomocowa młodych rodziców realizują projekt
"Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywizację i integrację dzieci, młodzieży i ich rodziców”. W związku z powyższym 31.10.14 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach warsztatów animacji czasu wolnego.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Trwają przygotowania do turnieju „Kocham cię Szklarska Porębo”, który odbędzie się 28.10.2014 r. o godz. 1400 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W programie turnieju m.in. zacięte potyczki dwóch zespołów pod przewodnictwem włodarzy miasta , konkurencje sportowe oraz na zakończenie tort dla uczestników i kibiców. 16 października  odbyło się już jedno spotkanie organizacyjne , a drugie przewidziane jest na 22 października.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

8 października br. w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Cegiełka przy ul. Kolejowej 22 odbyło się spotkanie wychowawców świetlicy z rodzicami wychowanków. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Ośrodka Elżbieta Pawłowska, kierownik świetlic, lider Klubu Integracji Społecznej, specjalista pracy z rodziną i socjoterapeutą. Tematem spotkania był program profilaktyczno-wychowawczy realizowany w świetlicy.
Spotkania z rodzicami wychowanków świetlic mają na celu uzyskanie spójności w oddziaływaniu wychowawczym.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

27.08.2014 r. w Klubie Integracji Społecznej w ramach warsztatów dot. wolontariatu i działań wolontarystycznych odbyło się ognisko dla beneficjentów projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę- krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. Ognisko połączone było z zajęciami prowadzonymi przez instruktora Marlenę Stach-Lewandowską i koordynatora projektu Agnieszkę Żywinę.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

05 sierpnia 2014 roku wychowankowie świetlic wyjechali na kolonie nad Morze Bałtyckie. Tym razem dzieci wypoczywają w Mrzeżynie a za organizację kolonii odpowiada firma Usługi Turystyczne Galant ze Szczecina. Wyjazd jest dla uczestników kontynuacją realizowanego w świetlicach przez cały rok programu wychowawczo-profilaktycznego, finansowany jest ze środków budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W trakcie trwania 14-dniowego turnusu, na 20 dzieci z naszego miasta, czeka wiele atrakcji tj. wycieczka do Kołobrzegu, wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego, rejs statkiem po Bałtyku oraz gry i zabawy, dyskoteki i ogniska. Wychowankowie uczestniczą  także w prowadzonym na koloniach programie profilaktycznym.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W świetlicy środowiskowej „PLUS” na Białej Dolinie trwa drugi tydzień akcji „Lato w mieście”, której głównym hasłem jest „sport, turystyka, rekreacja”. Na zajęcia przychodzi duża ilość dzieci z miasta ok. 23 plus 12 wychowanków świetlicy. Głównym celem zajęć jest aktywny wypoczynek na  świeżym powietrzu połączony z dobrą zabawą i rozwojem osobistym uczestników.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie „Światełko” przy współpracy KIS-u w ramach projektu „Dotyk historii” zaplanowało w dniu 14 czerwca 2014 roku od godz. 14:00 wioskę rycerską – pokaz walk rycerskich z muzyką. Natomiast w dniu 6 czerwca 2014 roku w Klubie Integracji Społecznej o godz. 16:00 odbędą się warsztaty animacji czasu wolnego w ramach których zaplanowano spotkanie dzieci z klaunem i przedstawienie cyrkowe.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. Z 2014 r. poz 567) wysłał informacje do osób uprawnionych do złożenia wniosku o ZDO. Uprawnione są osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557). Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć w terminie od 2014-05-15 do 2014-09-15.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146