przerwa1

eu

Klub integracji społecznej

Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie

Cel działań podejmowanych w ramach KIS
Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie ( w skrócie KIS) ma na celu zapewnienie osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.

Klub Integracji Społecznej to też jednostka udzielająca wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, to jednostka pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie ktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną otwartą na potrzeby lokalnego środowiska, która stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Podstawy prawne i uwarunkowani społeczne

Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej 22 powstał, jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców miasta, a w szczególności środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, alkoholizm. Jego otwarcie możliwe było dzięki unormowaniom prawnym umożliwiającym podjęcie przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych oraz udzielanie im pomocy w aktywnym powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych.
Po raz pierwszy, w polskim ustawodawstwie, w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz.1143 z późn. zm.) zostały zdefiniowane osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jako osoby (cyt.):„które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie zaspokoić własnym staraniem swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym”.
Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. Dzięki wprowadzaniu rozwiązań prawno-ekonomicznych ustawy o zatrudnieniu socjalnym możliwe było organizowanie i tworzenie centrów integracji społecznej (skrót potocznie używany – CIS ) oraz klubów integracji społecznej ( skrót – KIS ), które mogą być instytucjami wykorzystującymi bardzo szeroki zakres usług ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego w Polsce.

Zgodność działań z polityką miasta

Działalność prowadzona w ramach Klubu Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie wpisuje się w wyznaczone kierunki działań polityki społecznej na najbliższe lata w miejskim dokumencie pod nazwą: Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015

Etapy procesu reintegracji

W Klubie Integracji Społecznej proces reintegracji przebiega w kilku wymiarach:

 • wymiar społeczno-interpersonalny: rozumiany przykładowo, jako odbudowanie zniszczonych więzi oraz powrót do norm powszechnie sankcjonowanych i uznawanych w społeczeństwie,
 • wymiar kulturowy: rozumiany, jako powrót do norm społecznie sankcjonowanych, uznawanych w społeczeństwie, jest to korzystne z punktu widzenia indywidualnej osoby, rodziny, czy grupy wspólnotowej,
 • wymiar duchowo-moralny, psychologiczny: rozumiany, jako odbudowywanie i dążenie do stosowania trwałego systemu wartości, zasad i reguł w codziennym życiu, rozwijanie osobistych aspiracji i wyznaczanie sobie celów życiowych,
 • wymiar zawodowy: rozumiany, jako przywracanie lub nabywanie oraz poszukiwanie wyższych kwalifikacji zawodowych, aspirowanie do podnoszenia posiadanych umiejętności zawodowych, poszukiwanie stałego zatrudnienia,
 • wymiar obywatelski: rozumiany m.in., jako utożsamianie się z postawami współodpowiedzialności wobec wspólnoty.

Świadczenie usług przez Klub Integracji Społecznej zmierza do uświadomienia jego uczestnikom potrzeb:

 • wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego, z którymi mają oni do czynienia w miejscu zamieszkania, pobytu ( np. problemy z pracą, problemy z nadużywaniem alkoholu, itp.),
 • samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,
 • ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,
 • konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

Klub Integracji Społecznej mieści się w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej 22, tel. (0-75) 717-48-18
czynny jest od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców KIS prowadzi także cykliczne działania między innymi:

 • wspiera grupy samopomocowej rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi– na spotkania osób z podobnymi problemami KIS zaprasza w piątki od 15.00 do 18.00;
 • wspiera Klubu Seniora „Szarotka”, który spotyka się cyklicznie raz w tygodniu (wtorki) od 16.00 do 19.00;
 • współpracuje ze Świetlicą środowiskowo-terapeutyczną „Cegiełka”, wspólnie przygotowując cykliczne już spotkania aktywizujące i integrujące dzieci i dorosłych, także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi Wigilia, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Babci, Dzień Wolontariusza i wiele innych
 • propaguje działania wolontarystyczne, obywatelskie oraz inicjuje działania środowiskowe i samopomocowe; w ramach tych działań wolontariusze prowadzą zajęcia
 • języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzi w środy i czwartki od 17.00 do 18.00;
 • korepetycje z matematyki, fizyki i chemii;
 • udostępnia pomieszczenia na Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej, który zaprasza w czwartki od 14.30 do 16.30.
 • propaguje zdrowy tryb życia bez względu na wiek i ograniczenia ustanawiając wtorek dniem aktywności sportowej: od godz. 18.00 do 19.00 odbywają się zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, kończące sie wspólnym wyjściem na spacer trekkingowy
 • wydaje posiłki dla beneficjentów MOPS, którzy z uwagi na wiek i niepełnosprawność mają utrudnione korzystanie ze stołówki w centrum miasta - od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 12.30
 • jest przychylny wszelkim organizacjom pozarządowym prowadzącym działania prospołeczne, udostępnia pomieszczenia stowarzyszeniom, między innymi „Zdolna Dolna”, „Światełko”;
 • współpracuje z urzędami, instytucjami, organizacjami w tym z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Aktywności Społecznej w przygotowywaniu różnych imprez sportowych i kulturalnych, aktywizujących i integrujących całą społeczność Szklarskiej Poręby, bez względu na wyznanie i zapatrywania, płeć, wiek, zdrowie i ograniczenia.

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach, a także osoby pragnące podjąć współpracę na rzecz potrzebujących serdecznie zapraszamy.

Przygotowała Elżbieta Pawłowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146