przerwa1

eu

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Mirosław Graf Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje Mieszkańców, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku w Szklarskiej Porębie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej  zgodnie z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. (Dz. U z 2015 r.  poz. 1255 z późn. zm.).
Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Jeleniogórski w porozumieniu z Miastem Szklarska Poręba .

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni podstawie umowy zawartej  z Fundacją Honeste Vivere, wyłonioną w otwartym  konkursie zorganizowanym przez Powiat Jeleniogórski. Jeden dzień w tygodniu, w czwartek pomiędzy godziną 1100 a 1500 będą oni udzielać nieodpłatnych porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 11.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:
-    młodzież do 26 roku życia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
-    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;
-    osoby, które ukończyły 65 lat - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
-    osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
-    kombatanci - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
-    weterani - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;
-    osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej,
-    kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, po przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
Pomoc prawna polega na:
-    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
-    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
-    udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
-    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
-    prawa pracy,
-    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-    prawa cywilnego,
-    spraw karnych,
-    spraw administracyjnych,
-    ubezpieczenia społecznego,
-    praw rodzinnych,
-    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

ulotka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146