przerwa1

eu

Pracownik pomocy społecznej, zawód wysokiego ryzyka

Po zeszłorocznym zdarzeniu w wsi Maków pod Skierniewicami, gdzie w wyniku ataku jednego z podopiecznych ucierpiały pracownice MOPS-u, w środowiskach związanych z pomocą społeczną rozpoczęła się dyskusja na temat bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.
Z przeprowadzonych badań, analiz i rozmów z pracownikami okazało się, że podopieczni pomocy społecznej stają się coraz bardziej agresywni wobec pracowników pomocy społecznej szczególnie wobec pracowników socjalnych i osób odpowiadających za fizyczną wypłatę świadczeń. Pracownicy mnożyli przykłady przeżytych w pracy ataków słownych, wyzwisk, gróźb a nawet ataków z nożami i innymi ostrymi narzędziami czy substancjami łatwopalnymi.

Zdarzały się także, szczególnie w małych miejscowościach, próby zastraszania pracowników poza miejscem pracy już po godzinach pracy. Podsumowując okazało się, że ten tak nisko ceniony przez nasze społeczeństwo i często negatywnie kreowany w mediach zawód stał się zawodem wysokiego ryzyka.
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, w wielu instytucjach pomocy społecznej rozpoczęto szkolenie pracowników jak skutecznie kierować rozmową z podopiecznym pomocy społecznej zapobiegając jego zachowaniom roszczeniowym i agresywnym zagrażającym bezpieczeństwu pracowników w miejscu pracy. Część instytucji umożliwiła swoim pracownikom szkolenia z podstawowego zakresu samoobrony przed atakiem fizycznym podopiecznego.
Widząc potrzebę spotkania się środowiska pomocy społecznej i wymiany doświadczeń dotyczących zapewnienia pracownikom pomocy społecznej bezpiecznych warunków pracy Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu w dniu 27 maja br zorganizowało we Wrocławiu konferencję „Pracownicy socjalni a agresywni klient”.
W czasie konferencji jej uczestnicy poznali wyniki badań przeprowadzanych przez Elżbietę Pawłowską (dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, ale i prezesa DFPS) dotyczących bezpieczeństwa w jednostkach pomocy społecznej z perspektywy samych pracowników sektora. Następnie podzieleni na dwie grupy poznawali też efektywne sposoby komunikowania się w sytuacji przemocy werbalnej ze strony klienta. Podsumowaniem prezentacji i warsztatów była gorąca dyskusja zebranych na temat zagrożeń i ryzyk dla pracowników pomocy społecznych i koniecznych do wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa osób zatrudnionych. Dyskutowano również na temat działań w kierunku zwiększenia prestiżu zawodu pracownika socjalnego i kreowania pozytywnego wizerunku pomocy społecznej wśród społeczeństwa.
Na zakończenie konferencji zebrani obejrzeli pokaz przykładowych sposobów reagowania na agresję fizyczną podopiecznych. Pokaz pod okiem Janusza Malczewskiego-instruktora walk wręcz zaprezentowały dwie pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, które wraz z koleżankami z pracy właśnie ukończyły sześciotygodniowy kurs z podstaw samoobrony dla pracowników obszaru pomocy społecznej.
Organizatorzy przedsięwzięcia oraz uczestnicy spotkania nie wątpią w konieczność kontynuacji dyskusji na temat bezpieczeństwa, prowadzonych na różnych szczeblach struktur pomocy społecznej i szkolnictwa wyższego; w odpowiedzi na wnioski z sali już dziś planują cykl warsztatów dla pracowników ośrodków pomocy i szkolenia dla kadry kierowniczej.  Informacji o warsztatach i szkoleniach można poszukiwać na stronach internetowych DFPS i KPSS. 
      Marlena Stach –Lewandowska


pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146