przerwa1

eu

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ ROZWOJU SZKLARSKIEJ PORĘBY „WSPÓLNIE DLA SZKLARSKIEJ PORĘBY”
W dniu 17 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej.

ZAŁOŻYCIELE PARTNERSTWA

 • Burmistrz Szklarskiej Poręby
 • KS „Szrenica”
 • KSM „Łabski”
 • Komitet Społeczny „Nasze Miasto” Komitet Społeczny „Nasze Miasto”
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło nr 5 – Koło nr 5
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 Przedszkole Samorządowe nr 2
 • Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach” dwóch kółkach”
 • Szklarskoporębska Grupa Obywatelska Szklarskoporębska Grupa Obywatelska
 • Towarzystwo Izerskie Towarzystwo Izerskie
 • Towarzystwo Kolei Izerskiej Towarzystwo Kolei Izerskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Szklarskiej Poręby
 • Towarzystwo Przyjaciół Szklarskiej Poręby

CEL GŁÓWNY PARTNERSTWA

Celem głównym partnerstwa jest zintegrowanie działań samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorców, lokalnych liderów i innych podmiotów na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby działań samorządu lokalnego, organizacji

CELE SZCZEGÓŁOWE PARTNERSTWA

 • Podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i środowiskami aktywnie działającymi na terenie Szklarskiej Poręby
 • Wspomaganie funkcjonowania i rozwoju podmiotów oraz środowisk aktywnie działających na terenie miasta, ich sprawności i mobilności w tworzeniu nowych projektów
 • Współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju lokalnego, promowanie i rekomendowanie działań różnych środowisk, zmierzających do dalszego rozwoju miasta
 • Współtworzenie warunków do rozwoju jednostki i kształtowania postaw prospołecznych i proeuropejskich w społeczności lokalnej
 • Współtworzenie warunków rozwoju inicjatyw społecznych i integracji środowisk
 • Współdziałanie przy realizacji programów łagodzących bezrobocie, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, kobiet, młodzieży i osób starszych
 • Inicjowanie działań zachęcających do podnoszenia kwalifikacji i ciągłego doskonalenia zawodowego
 • Wymiana informacji i doświadczeń, propagowanie wiedzy i pozyskiwanie akceptacji społecznej dla realizowanych przedsięwzięć, z wykorzystaniem możliwości i zainteresowań różnych środowisk
 • Współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację różnych przedsięwzięć
 • Zbliżanie i łączenie różnych działań, przy zarówno dużych kompleksowych projektach, jak i mniejszych przedsięwzięciach indywidualnych grup społeczności lokalnej

ZASADY ROZWOJU LOKALNEGO OPARTEGO NA PARTNERSTWIE

 • Dobrobyt
 • Koncentracja na rezultatach
 • Integracja
 • Uczestnictwo - silne zaangażowanie uczestników, konsultacje i zaangażowanie społeczności lokalnej
 • Otwartość
 • Nastawienie na działanie
 • Odpowiedzialność

ZASADY PARTNERSTWA

 • Dobrowolność udziału
 • Równość Partnerów wobec siebie
 • Konsensus w planowaniu
 • Solidarność we wdrażaniu
 • Zaufanie
 • Otwartość
 • Jawność działań

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA PARTNERSTWA

Działanie I – 25.12.2007 r.

Zorganizowanie Balu Charytatywnego w klimacie lat 60-tych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie. Celem balu było zgromadzenie funduszy na nagrody do konkursu plastycznego pt. „Moja Szklarska Poręba”

Działanie II – do 15.05.2008 r.

Zorganizowanie konkursu plastycznego z udziałem dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Do komisji konkursowej Partnerstwo miało zaszczyt zaprosić dr Piotra Tyszkowskiego i prof. Piotra Błażejewskiego – wykładowców Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Działanie III – 01.06.2008 r.

Zorganizowanie Festynu Rodzinnego połączonego z Paradą Rodzinną. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i rozdanie nagród w postaci aparatów fotograficznych

Działanie IV – 07.06.2008 r.

Zorganizowanie dla laureatów konkursu plastycznego wycieczki do Wrocławia na otwarte dni Akademii Sztuk Pięknych wraz ze zwiedzaniem Panoramy Racławickiej.

Działanie V – 29.08.2008 r.

Zorganizowanie „Ballangi” - piknikowej imprezy obok Domu Spotkań na Białce. Celem zabawy było zebranie funduszy na przygotowanie kalendarza na rok 2009 prezentującego prace plastyczne laureatów konkursu plastycznego „Moja Szklarska Poręba”

Działanie VI – 14.02.2009

Zorganizowanie w Klubie „Kaprys”- Wieczoru Walentynkowego –wokalistka Ewelina Gorayska- piosenki liryczne. W przerwach koncertu czytanie poezji lirycznej przez I. Broś i E. Wojciechowską- przedstawicieli podmiotów Partnerstwa.
Wpływy ze sprzedaży wejściówek i lizaków- Serc - gaża wokalistki i organizacja
Balu charytatywnego.

Działanie VII- 21.02.2009

Zorganizowanie Balu Charytatywnego „Świat baśni” w Ośrodku Wypoczynkowym „Świteź” dla mieszkańców i członków Partnerstwa. Celem balu oprócz zabawy integrującej mieszkańców i przedstawicieli grup wchodzących w skład Partnerstwa
było zebranie i przekazanie środków na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
niepełnosprawnej mieszkanki Szklarskiej Poręby.

Działanie VIII- 12.09.2009

Zorganizowanie I Międzynarodowych Mistrzostw Szklarskiej Poręby w Grzybobraniu, którego celem była integracja mieszkańców Szklarskiej Poręby oraz promocja najpiękniejszych zakątków Karkonoszy. Po trzygodzinnych „zawodach” w zbieraniu grzybów, organizatorzy przewidzieli wspólną zabawę, przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i gorącą herbatką przy schronisku „Orle”.

Działanie IX- SIERPIEŃ 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w imieniu Partnerstwa złożył w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowany siłami jego członków: Marii Misztal, Joanny Ostrowskiej i Elżbiety Pawłowskiej wniosek o dofinansowanie projektu „Cztery Pory Roku”. Celem tego projektu jest wzmocnienie członków Partnerstwa, którzy przez cały okres jego funkcjonowania aktywnie działają oraz zmobilizowanie i zintegrowanie tych partnerów, którzy w nawale codziennych zajęć zapominają o zobowiązaniach potwierdzonych własnoręcznym podpisem.
Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną Instytucji Pośredniczącej II0 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i został skierowany do oceny merytorycznej. Liczymy na pomyślne przejście również tego etapu.

Wartość dodana

Praca w ramach Partnerstwa pozwala na zacieśnienie więzi i zintensyfikowanie współpracy ( niejako poza inicjatywami sensu stricte partnerskimi) pomiędzy poszczególnymi instytucjami wchodzącymi w skład Partnerstwa. Wzmocnienie więzi, stworzenie płaszczyzny komunikacji oraz rozpoznanie potrzeb różnych środowisk pozwala na skuteczne przeprowadzenie diagnozy (z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy aktywnej pomocy przedstawicieli Komitetu Społecznego „Nasze Miasto” i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło nr 5), a następnie przeprowadzenie kampanii informacyjnej, aż do zainicjowania powstania Uniwersytetu III Wieku „JESZCZE MŁODZI”, w zarządzie którego znajdują się między innymi członkowie Partnerstwa. Zacieśnienie współpracy zaowocowało także powstaniem z inicjatywy przedstawicieli Szklarskoporębskiej Grupy Obywatelskiej w czerwcu 2009 roku Punktu Informacji Prawnej i Obywatelskiej przy MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146