przerwa1

eu

Klub wolontariatu

Data rozpoczęcia: 29.10.2009 r.

Odbiorcy:

Uczniowie Gimnazjum i Liceum z terenu Szklarskiej Poręby zainteresowani aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym, chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Realizatorzy:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
• Pracownik socjalny Henryk Leszczyłowski
• Pracownik socjalny Ewelina Olesik
• Pani Elżbieta Wojciechowska
• Pan Zbigniew Żurowski

Idea projektu:

Żywiołowość współczesnych przemian ekonomicznych i cywilizacyjnych sprawia, że wraz z nimi w zastraszającym tempie narastają potrzeby społeczne, które w sposób szczególny odnoszą się do grup i jednostek niesamodzielnych - biednych, bezrobotnych; dysfunkcyjnych - rodziny problemowe i patologiczne; dotkniętych zdarzeniami losowymi - niepełnosprawni, chorzy; zagubionych - starzy, bezdomni. Sytuacja ta powoduje, że działania państwa na tych obszarach życia, stają się coraz częściej niewystarczające i mało efektywne. Rodzi się zatem potrzeba tworzenia alternatywy - instytucji niezależnych od państwowego systemu pomocy społecznej, które mogłyby co najmniej uzupełniać zadania, jakie przed nim stoją. Szansę taką dają organizacje pozarządowe.
Jedną z podstawowych i niezwykle ważnych metod realizacji celów organizacji pozarządowych jest szeroka działalność wolontariatu. Praca społeczna w Polsce nie jest zjawiskiem nowym czy nieznanym. Posiada długoletnią tradycję angażowania się w sprawy innych, potrzebujących czy borykających się z codziennymi problemami. Doświadczenia PRL-u sprawiły jednak, że przez wielu, jeszcze dziś, jest negatywnie kojarzona z tzw. czynami społecznymi, które nie zawsze były podejmowane dobrowolnie, bez przymusu czy wywieranej presji. Pojawił się więc argument za wprowadzeniem nowej nazwy, nie kojarzonej w swoich treściach z pracą społeczną, byciem aktywistą czy społecznikiem. Współcześnie określeniu działań społecznych, altruistycznych, bezinteresownych, ochotniczych nadano termin wolontariat (od łac. Voluntarius = dobrowolny, chętny). Praktyka działalności organizacji pozarządowych stworzyła następującą definicję wolontariatu: „ to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna ”. Dodaje się również, że aby działalność przynosiła efekty „nie każdy wolontariusz jest odpowiedni dla każdego rodzaju pracy”.
Wolontariat jest współcześnie elementem życia w każdym społeczeństwie i przejawem szeroko rozwiniętej współpracy międzynarodowej. Przybiera wiele różnorakich form pomocy przez dążenie do eliminowania zjawisk biedy i cierpienia oraz rozwiązywanie konfliktów. Stał się podstawą działalności licznych organizacji pozarządowych kierujących się zasadą non profit, zawodowych stowarzyszeń, organizacji obywatelskich, a także związków zawodowych.
Wolontariat wychodzi poza ramy egocentryzmu i konsumpcjonizmu. Daje nowe spojrzenie na sprawy, które od poprzednich pokoleń różnią się tylko intensywnością. Są to zjawiska: ubóstwa, bezrobocia, choroby, cierpienia, starości, niepełnosprawności, samotności, a także problemy opiekuńcze, edukacyjne, wychowawcze. Wszędzie, gdzie drugi człowiek potrzebuje pomocy, tam ze swoim przesłaniem wkracza wolontariat z konkretną ofertą. Niezależny od polityki etatowej państwa wnosi nowe pomysły i świeże spojrzenie na wiele kwestii społecznych. Stanowi komplementarne uzupełnienie i urozmaicenie pracy socjalnej, gdyż nie ingeruje w kompetencje osób wykonujących ją zawodowo, ale podejmuje z nimi współdziałanie na płaszczyźnie wsparcia i asysty. Wolontariusz nie jest ograniczany strukturą organizacji. Dzięki temu ma szansę wykorzystywać własny potencjał twórczy, dotychczasowe doświadczenia, umiejętności, wiedzę, by w ten sposób poszerzać perspektywy dla wykonywanej pracy.
W założeniach idei tworzenia Klubu wolontariatu jest dążenie do pozyskania z pośród młodzieży aktywnie działających wolontariuszy. Zaangażowanie w działania woluntarystyczne pozwoli młodym ludziom na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, podzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Praca woluntarystyczna umożliwi oderwanie się od nauki, rozwijanie nowych kontaktów i podwyższenie samooceny. Podczas pracy wolontariusz młodzież ma możliwość nabycia umiejętności, które stają się bardzo przydatne w późniejszej karierze zawodowej, czasami nawet są czynnikiem decydującym przy ubieganiu się o konkretną pracę.

Cele Klubu Wolontariatu:

  • pozyskanie wolontariuszy
  • upowszechnienie idei wolontariatu
  • aktywizacja społeczna, psychiczna, fizyczna młodzieży
  • umożliwienie samorealizacji
  • umożliwienie podzielenia się swoimi zainteresowaniami, pasjami, umiejętnościami

Rezultaty:

  • zwiększenie aktywności młodzieży na terenie miasta
  • nabycie pozytywnych postaw społecznych
  • zaspokojenie potrzeby samorealizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146