przerwa1

eu

Uniwerytet Trzeciego Wieku

Data rozpoczęcia: 26.02.2009 r.

Odbiorcy:

Wszyscy zainteresowani seniorzy wyrażający chęć poszerzenia swojej wiedzy i podniesienia umiejętności poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu; osoby bierne zawodowo (np. emeryci, renciści), bez względu na poziom wykształcenia a także osoby zainteresowane włączeniem się do tworzenia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Realizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
 • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Pani Elżbieta Pawłowska
 • Pracownik socjalny Henryk Leszczyłowski
 • Pracownik socjalny Ewelina Olesik


Jedną z cech współczesnego społeczeństwa jest starzenie się ludności. Rośnie długość życia ludzi, przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny. Badania wskazują, że starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice tych ludzi, a nie jest warunkiem biologicznym. Duże znaczenie ma fakt, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego, by ludzie ci mogli aktualizować swoją wiedzę, mogli aktywnie uczestniczyć w każdych procesach zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których żyją, by zachować i zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.
W wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia rozpoczęto na terenie miasta Szklarska Poręba powoływanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji ludzi starszych, istotnej i potrzebnej z uwagi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje.

Idea projektu:

Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na tych przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych. W efekcie tego pozostają niezaspokojone takie potrzeby jak: potrzeba samokształcenia, potrzeba poznawania środowiska, potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy, potrzeba wypełnienia wolnego czasu, potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich, potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.
W założeniach idei tworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest dążenie do tego, aby ludzie starsi, (jeżeli tylko zechcą) mogli aktualizować swoją wiedzę, by mogli orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, mogli być aktywni, ale przede wszystkim mogli pomyśleć o sobie. Warsztaty, seminaria, wykłady, lektoraty języków obcych organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku będą znakomitą okazją do pogłębiania lub zdobycia nowej wiedzy, a także do nawiązywania nowych przyjaźni i rozwinięcia kontaktów towarzyskich.

Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
 • aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
 • ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
 • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
 • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Rezultaty:

 • zdobycie nowych wiadomości i umiejętności,
 • zaspokojenie potrzeby integracji społecznej,
 • możliwość samorealizacji,
 • rozwój zainteresowań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146