przerwa1

eu

Stypendia szkolne 2014/2015

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
• uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Dochód uprawniający do pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 456 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
W  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie  ul. Sikorskiego 8
Termin składania wniosków?
Uczeń szkoły - od 18  sierpnia  do 15 września 2014 r
Słuchacz - od 1 do 15 października 2014 r

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?
• Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

    U W A G I
1. Złożone przez wnioskodawców wnioski muszą być kompletne, tj. udokumentowane dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym,
w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.) w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku
(w przypadku złożenia wniosku w miesiącu sierpniu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc lipiec a w przypadku złożenia wniosku we wrześniu- dochód
z sierpnia, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca).

2. W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń MOPS – należy wówczas  wypełnić stosowne oświadczenie, dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3. Obowiązuje kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, które wynosi 456,00 zł/os. netto w gospodarstwie domowym. Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.

4. Do wniosku należy obowiązkowo załączyć; nazwisko i imię ucznia oraz pesel.

5. Wniosek musi być potwierdzony przez dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń/słuchacz i musi zawierać w szczególności; imię i nazwisko ucznia, pesel, nazwę szkoły i klasy, do której uczęszcza w roku szkolnym 2014/2015 oraz planowany termin ukończenia szkoły.
Szczegółowe informacje udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Szklarskiej Porębie
tel. 075 717 21 46
Dział Pomocy Środowiskowej -pracownicy socjalni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146