przerwa1

eu

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

W ramach programu została wprowadzona Karta Dużej Rodziny, która przyznawana jest rodzinie utrzymującej przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty!
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, w każdą środę w godzinach 15:00-17:00.
Składając wniosek o przyznanie Karty należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica  - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wielu do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka   postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny - pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146