przerwa1

eu

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE PROSZĘ SKŁADAĆ
do Działu Pomocy Środowiskowej
do pracowników socjalnych z danej ulicy
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać
od 19 sierpnia 2013r. do  16 września 2013r.
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków   obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych
od 01 września 2013r.do 15 października 2013r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Szklarska Poręba
Formularze wniosków stypendialnych do pobrania w Dziale Pomocy Środowiskowej u pracowników socjalnych

UWAGI;
1. Złożone przez wnioskodawców wnioski muszą być kompletne, tj. udokumentowane dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.) w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (w przypadku złożenia wniosku w miesiącu sierpniu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc lipiec a w przypadku złożenia wniosku we wrześniu- dochód z sierpnia, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca).
2. W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń MOPS – należy wówczas  wypełnić stosowne oświadczenie
3. Obowiazuje kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, które wynosi 456,00 zł/os. netto w gospodarstwie domowym. Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.

Wniosek o stypendium

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146