przerwa1

eu

Finansowa pomoc dla rodzin

Wraz z końcem wakacji i początkiem nowego roku szkolnego, jak co roku pojawiają się możliwości uzyskania pomocy finansowej dla rodzin z dziećmi z naszego miasta. Już od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy przyjmowane sa wnioski na nowy okres świadczeniowy z funduszu alimentacyjnego. Od 1 września rozpocznie się również przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny i wspomniane dodatki przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Natomiast kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym wynosi 725,00 zł na osobę. Wnioski o przyznanie w/w świadczeń przyjmowane są w Dziale Rodzinnym w MOPS-ie w środy w godz. 7.30-17.00 oraz we czwartki w godzinach 7.30-15.30. Bliższe informacje o świadczeniach można znaleźć na stronie www.mops.szklarskaporeba.pl.
Od 19 sierpnia do 16 września br (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od 01 września do 15 października br) przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł na osobę.
W Ośrodku Pomocy można również ubiegać się o przyznanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci w ramach Programu „Pomoc w państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc udzielania jest w formie pokrycia kosztów posiłków w przedszkolu lub szkołach, do której dzieci uczęszczają lub w szczególnych przypadkach przyznania świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Kryterium dochodowe to kwota 684 zł na osobę w rodzinie.
Rada Ministrów również w tym roku uruchomiła Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” dla uczniów. W obecnym roku szkolnym z programu skorzystać mogą uczniowie:
1) klas pierwszych szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł;
2) klas drugich, trzecich i piątych szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 456 zł
3) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tj. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujący kształcenie w szkole podstawowej lub gimnazjum- bez względu na dochód rodziny.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych. W szczególnym przypadkach określonych w rozporządzeniu dyrektor szkoły może przyznać w/w świadczenie uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Wnioski o uzyskanie „wyprawki” należy składać w szkołach na początku roku szkolnego (MOPS-MSL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146