przerwa1

eu

Informacja

Od czerwca br. Klub Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych i Świetlica środowiskowo terapeutyczna „Cegiełka” wspólnie  realizują dwa projekty. 1. „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wzmacnianie postaw i budowanie tożsamości z miejscem - poznajemy historię Szklarskiej Poręby Dolnej”. W ramach projektu co tydzień odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień, kurs fotograficzny, warsztaty dziennikarskie oraz spotkania, podczas których wspólne tworzymy fotobloga. Realizowane działania mają na celu rozwijanie i wzbogacanie środowiska rodzinnego i społecznego, które podniesie jakość życia wszystkich jego członków, sprzyjające zachowaniu abstynencji oraz kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były zgodne z ludzkimi potrzebami i wspierały pozytywne style życia; nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania pierwszych sygnałów  świadczących o kontakcie ze środowiskiem alkoholowym i narkotycznym oraz spożywania alkoholu i innych używek przez dzieci i młodzież; uświadomienie rodzicom powodów dla których dzieci i młodzież sięgają po środki psychoaktywne; nabycie wiedzy o możliwości zapobiegania zjawiskom oraz instytucjach świadczących pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Ponadto zebranie, upowszechnianie i archiwizowanie dziedzictwa kulturalnego regionu; wyrównywanie szans w dostępie do kultury i promowanie twórczych postaw młodzieży wobec kultury; współpraca międzypokoleniowa; rozwijanie umiejętności społecznych, zdolności i zainteresowań młodzieży, wzmocnienie wiary we własne możliwości; integracja i aktywizacja mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej; kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu wolnego od alkoholu i narkotyków; współprace w tworzeniu zdrowego i wolnego od środków odurzających stylu życia; kształcenie umiejętności posługiwania się mediami kultury. Projekt jest współfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie. 2. „Edukacja zawodowa dzieci i młodzieży”. Celem projektu jest edukacja zawodowa, aktywizacja i integracja wychowanków Świetlicy i ich rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich rodzicami. W związku z powyższym realizowane są praktyczne, odpowiadające na potrzeby dzieci zajęcia, podczas których nabywają umiejętności przez doświadczanie: Warsztaty animacji czasu wolnego –które poprzez zabawę uczą kreatywnego spędzania wolnego czasu z rodzicami/opiekunami oraz pozostałymi dziećmi, kształtują umiejętności pracy z i w grupie, rozwijają zainteresowania, pobudzają chęć podejmowania wspólnej aktywności fizycznej, kształtują umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warsztaty w zakładach pracy- których celem jest inspirowanie, rozwijanie zainteresowań, pasji, poznawanie nowych zawodów, co również istotne dla dzieci niepełnosprawnych. Wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” oraz członkowie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” brali udział w specjalnych warsztatach, gdzie na miniaturowych urządzeniach poznały cały proces produkcji szkła kryształowego. Zajęcia odbyły się w Hucie Szkła Kryształowego JULIA w Piechowicach.  Kolejną firmą, którą zwiedzili była ZORKA w Jeleniej Górze. Dzieci uczestniczyły w pokazie produkcji drewna oraz montażu mebli. Projekt jest współfinansowany przez Fundacje BZWBK w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów.

Angelika Mitura-Goszczyńska - OSL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146