Zostań Rodziną Wspierającą

Adam Szumowski

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.
Rodzina wspierająca najczęściej pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  pomoc w nauce,
 • wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

JEŚLI:

 • Pomagasz bezinteresownie rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • Nie jest Ci obojętny ich los i uważasz, że wymagają wsparcia,
 • Chcesz podzielić się swoim doświadczeniem,
 • Posiadasz pełne prawa rodzicielskie i obywatelskie, jesteś wolny od nałogów, nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem sądu ani nikt z Twojej rodziny

ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

zdj