przerwa1

eu

Projekt Społecznej Kampanii Antynarkotykowej 2011/2012 "Życie Mnie Kręci - Nie Biorę"

Projekt kampanii społecznej został opracowany na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011—2016 oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.  Projekt wpisuje się w określone priorytety Strategii Integracji i Aktywizacji  Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015: priorytet 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - 1.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na skutek uzależnień oraz zjawisk przemocy; 1.5  Wsparcie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; priorytet 2. Integracja społeczna środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia -2.4. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz przedstawicieli różnych środowisk; priorytet 6.  Budowa otwartego, opartego  na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia - 6.4 Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i mieszkańców. Ponadto odpowiada na potrzeby wpisane w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146