przerwa1

eu

Stypendium Marszałka Województwa

Zapraszamy mieszkańców Szklarskiej Poręby do wzięcia udziału w Dolnośląskim Programie Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” „SPRAWNY UCZEŃ” 2012/2013 - termin naboru wniosków do dn. 14 września 2012r

 

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyjmowane są wnioski na stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”.

Wsparcie stypendialne w wysokości 1.000 zł/ ucznia mogą ubiegać się niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska, którzy

spełniają łącznie następujące warunki:
-zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
-posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
-realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
-pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351 zł.

Stypendia mogą być przeznaczone na:
-zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;
-uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy, kolonie)
-koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament);
-kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe;
-wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych; -opłaty za naukę (czesne);
-zakwaterowanie;
-dojazd do szkoły.

Wnioski należy składać w terminie do 14 września br.  za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie Departamentu. O PRZYJĘCIU WNIOSKU DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU NA ADRES WSKAZANY POWYŻEJ! W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem: Nazwisko i adres osoby składającej wniosek z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia-Sprawny uczeń”. Wnioski do pobrania na stronie www.umwd.pl  zakładka  NIEPEŁNOSPRAWNI (programy i zadania –dokumenty) Dokumenty do wypełnienia można uzyskać również w Dziale Pomocy Środowiskowej oraz Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, ul. Sikorskiego 8, w godzinach urzędowania.

 

ZAPRASZAMY

Elżbieta Pawłowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146