Kto jest uprawniony

Adam Szumowski

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

 1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
 3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiącym ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskanie oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
Od dnia 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1100 zł.
Aktualne kryterium dochodowe:

 • gospodarstwo wieloosobowe 1375 zł.
 •  gospodarstwo jednoosobowe 1925 zł.
  Do dochodu nie wlicza się:
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków pielęgnacyjnych z MOPS,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m² + 30 % = 45,50 m² - 1 osoba
 • 40 m² + 30 % = 52,00 m² - 2 osoby
 • 45 m² + 30 % = 58,50 m² - 3 osoby
 • 55 m² + 30 % = 71,50 m² - 4 osoby
 • 65 m² + 30 % = 84,50 m² - 5 osób
 • 70 m² + 30 % = 91,00 m² - 6 osób.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę miedzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
 • 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

 • opłat za gaz przewodowy,
 • energię elektryczną,
 • ubezpieczeń,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.