Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, sprawy związane z przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów załatwia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Zgodnie z ustawą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2011 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego 8. Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) w godzinach przyjmowania interesantów w Dziale.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce POMOC SPOŁECZNA / POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM.

Wnioski o stypendia socjalne wydawane są również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.