przerwa1

eu

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

Profesjonalizm, partnerstwo, aktywizacja, satysfakcja to kluczowe słowa wytyczające kierunki i sposoby współdziałania ośrodka z wnioskodawcami, urzędami i organizacjami, także pomiędzy pracownikami w dążeniu do zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz załatwiania spraw indywidualnych w trybie i terminach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponuje samorząd. Realizacja misji przekłada się na urzeczywistnianie następujących celów:

 

  • kreowanie lokalnej polityki społecznej;
  • standaryzacja pracy, w tym metodą Centrum Aktywności Lokalnej (utrzymanie Certyfikatu CAL);
  • doskonalenie organizacji pracy, w tym rozwój bazy lokalowo-technicznej umożliwiającej realizację wszystkich standardów pracy, sprawną obsługę świadczeniobiorców, a także optymalne zarządzanie i efektywne wykorzystywanie infrastruktury technicznej oraz majątku wspólnoty samorządowej;
  • zatrudnianie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracowników posiadających kwalifikacje odpowiadające powierzanym im zadaniom oraz prowadzenie szkoleń dostosowujących poziom ich wiedzy do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a także oczekiwań wnioskodawców; prowadzenie działalności informacyjnej połączonej z promowaniem swoich przedsięwzięć na zewnątrz z uwypuklaniem pozamaterialnych form pomocy oraz pracy z grupami i środowiskiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146